PRODUCENT
OGRODZEŃ

Podjazd dla niepełnosprawnych

Bariery do pokonania

Podjazd dla niepełnosprawnych

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, nie definiują zakresu żadnej z barier. Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

infografika: rodzaje dofinansowań PFRON
Podjazdy dla niepełnosprawnych

 

Likwidacja barier ma na celu umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują – likwidację barier architektonicznych,
 • osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.

Gdzie należy złożyć wniosek o likwidację barier?

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • numer PESEL i numer NIP, jeżeli został nadany,
 • cel dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 • przewidywany koszt realizacji zadania,
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 • informację o ogólnej wartości nakładów, dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek – wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia (jeden z wymienionych dokumentów):

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
 • o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też
 • o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

 

Ważne informacje!

 • PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

infografika: wykres kołowy,20 procent udziału własnego

 

 • Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnasto¬krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.
 • Osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się, może wystąpić o pomoc w likwidacji barier architektonicznych utrudniających jej dostęp do budynku, w którym mieszka (np.: budowy podjazdu).
 • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np.: budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić następujących formalności:
  • wystąpić do wydziału architektury urzędu dzielnicowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, że planowana budowa podjazdu jest zgodna z przeznaczeniem),
  • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, a gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu,
  • po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
  • uzyskać pozwolenie na budowę.

Źródłó : http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-12012-abc-osoby/pomoc-osobie-niepelnos/53,Barierydopokonania.html